Toekomst van het Achterwaterschap

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Onderzoek / Projectleider / Werk

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRa) en Waterschap Rivierenland heeft LOLA landscape architects de ontwerpverkenning ‘Toekomst van de Achterwaterschap’ gemaakt voor een kade in de Alblasserwaard. In aanloop naar het versterken van de kade schetste LOLA drie alternatieven die elk op verschillende wijze ruimtelijke, ecologische en waterkundige uitdagingen adresseren.

Urgentie

Waterschap Rivierenland gebruikt de voorverkenning om in het vervolg met gebiedspartners in de Alblasserwaard in dialoog te gaan. De Alblasserwaard is een voorbeeld van een veenweidelandschap dat langzaam oxideert met als gevolg dat de polder dieper wegzakt dan het waterpeil van de watergangen. Omdat veel van de kades langs de watergangen hoger liggen dan het omringende landschap, vervullen de kades ook de functie van regionale waterkering. Veel aandacht gaat doorgaans uit naar de primaire waterkeringen, maar dat ook regionale waterkeringen kwetsbaar kunnen zijn werd duidelijk in 2003, toen een veenkade in Wilnis afschoof en het dorp blank zette. Een soortgelijke doorbraak vond plaats aan de Rottekade in Rotterdam. In het geval van een lang aanhoudende droge periode kunnen kades of dijken gaan ‘drijven’ op de ondergrond, afschuiven of wegzakken. De kades moeten daarom periodiek versterkt (opgehoogd) worden. Naast de zorg voor waterveiligheid bieden kadeversterkingen ook de kans om landschappelijke waarden een impuls te geven.

Analyse kades, Toekomst-van-het-achterwaterschap. Beeld: LOLA

Analyse kades, Toekomst-van-het-achterwaterschap. Beeld: LOLA

Dijkportret

Er ligt een grote opgave in het Nederlandse rivierenlandschap om kades te versterken. Het is niet standaard dat vroeg in het traject, gedurende de voorbereiding van een kadeversterking, gekeken wordt naar de kansen en mogelijkheden van de omgeving van de kade. Behalve waterveiligheid kan het herontwerp van dijken de ruimtelijke kwaliteit verhogen en maatschappelijke- of gebiedswaarden verenigen. De cultuurhistorische kenmerken van de kade en omgeving zijn ingezet als bron van inspiratie voor de omgang met het landschap. Vanuit het CRa is daarom initiatief genomen om de ambities van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) te verbinden met de hoogwaterveiligheidsopgave. De landschapsarchitectonische voorverkenning is daarom gebouwd op het zogenaamde dijkportret, een cultuurhistorische kenschets van het gebied waarin de regionale kering is gelegen. Teun begeleidde LOLA bij het opstellen van de ontwerpverkenning ‘Toekomst van de Achterwaterschap’ in samenwerking met Waterschap Rivierenland.

Studie Toekomst-van-het-achterwaterschap door LOLA

Studie Toekomst-van-het-achterwaterschap door LOLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *